Deklaracja Dostępności

Wstęp

Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach

Data publikacji i istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 15 kwietnia 2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 września 2020

Status zgodności

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach przeprowadzono samoocenę dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, ( dostępnego pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=01b2b708-f748-4cca-b4df-cca7cd5a188d ), z którego wynika że

strona gbppszczolki.pl spełnia wymagania w 99,64%

Pomniejsze wykazane błędy dotyczą:

 1. Powtórzenia w kodzie źródłowym – nie mającego wpływu na funkcjonalność strony
 2. Użycia w kodzie źródłowym ikon menu – nie mające wpływu na funkcjonalność strony, ikony z menu usunięto
 3. Braku opisu zdjęć, tzw. Alt tekstu w zdjęciach w jednym slajderach – nie mają wpływu na funkcjonalność strony, gdyż użyte grafiki posiadają duże, widoczne liternictwo
 4. W zakładce Aktualności pojawiają się wpisy, które uprzednio publikowane są na stronie Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach. Artykuły mogą zawierać zdjęcia i filmy, które są umieszczone na Facebooku lub Youtoubie i mogą nie zawierać tekstów alternatywnych dla obrazów oraz bez napisów w filmach wideo z przyczyn niezależnych od Gminnej Biblioteki Publicznej.


Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać skrótów klawiaturowych

Narzędzia dla niepełnosprawnych

Na stronie zainstalowano panel menu dostępności z widoczną ikoną, zgodnie ze standardem po prawej stronie. W panelu USERWAY zastosowano pełną gammę udogodnień:

 1. Nawigacja klawiaturą
 2. Czytanie strony
 3. Regulację kontrastu
 4. Podświetlenie linków
 5. Skalowanie wielkości tekstu
 6. Skalowanie odstępów między tekstem
 7. Zatrzymywanie animacji
 8. Profil przyjazny dla dyslektyka
 9. Regulację wielkości kursora wraz z przewodnikiem do czytania (linią)
 10. Strukturą strony

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Ziółek, adres mailowy: biblioteka@pszczolki.pl telefon: 506 280 248

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach mieści się w dwóch lokalizacjach:

a) Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach

Kościelna 8 A, 83-032 Pszczółki.

Budynek biblioteki posiada dwa wejścia, od strony biura ze schodami i od podwórka bezpośrednio do wypożyczalni. Drugie wejście jest wyposażone w podjazd. Budynek jest jednopiętrowy wyposażony w windę. Wejście do sutereny po schodach. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Można przywołać pracownika biblioteki używając dzwonka umieszczonego przed drzwiami na wysokości około jednego metra.

b) Punkt Biblioteczny w Skowarczu

Mieści się w Szkole Podstawowej w Skowarczu 83-032 ul. Gdańska 9

Wejście do budynku po schodach. Punkt Biblioteczny znajduje się w Sali na parterze.